Tag Archive | Virgilio S. Almario. Filipino alphabet

Borador: Binagong Gabay sa Ortograpiya ng Wikang Filipino (Edisyong 2013)

Screen Shot 2013-04-28 at 1.45

.

BINAGONG GABAY SA ORTOGRAPIYA NG WIKANG FILIPINO
Edisyong 2013

ni Virgilio S. Almario
Tagapangulo, Komisyon sa Wikang Filipino
(Send suggestions and/or comments to vsalmario@gmail.com)

.

PAGSULYAP SA KASAYSAYAN BILANG PANIMULA 

Ang gabay sa ortograpiya ng wikang Filipino ay binubuo ng mga tuntunin kung paano sumulat gamit ang wikang Filipino. Hinango ang mga tuntunin sa mga umiiral na kalakaran sa paggamit ng Wikang Pambansa, bukod sa napagkasunduang mga tuntunin, bunga ng mga forum at konsultasyon, hinggil sa mga kontrobersiyal na usapin sa ispeling. Ninanais palaganapin sa gabay na ito ang estandardisadong mga grapema o pasulat na mga simbolo at ang mga tuntunin sa paggamit at pagbigkas ng mga simbolong ito. Itinatanghal din dito ang mga naganap na pagbabago mula sa panahon ng abakadang Tagalog bunga ng bagong alpabeto at bunga na rin ng umuunlad na paggamit sa Wikang Pambansa.

CLICK HERE FOR THE COMPLETE DRAFT.